Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2013

badday
5911 2d0f 420
Reposted fromhogwarts hogwarts

May 31 2013

badday
4799 5b45 420
Reposted froms0ulbitch s0ulbitch viailoveyou iloveyou

May 20 2013

badday
3705 e47c 420
Reposted fromstylte stylte viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
badday
badday

May 06 2013

badday

March 29 2013

badday
7187 83e2 420
, to jest jeden z rodzajów miłości które nie powinny mieć prawa bytu , a jednak gdzieś istnieją - w ciałach ludzi którzy bronią się przed każdym uczuciem. .
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viailoveyou iloveyou
badday
badday
Reposted fromnameherhope nameherhope viailoveyou iloveyou
badday
Reposted frommajkey majkey viaDisney Disney
Każdą ko­bietę zdobędziesz, jeśli pot­ra­fisz jej uświado­mić, iż tyl­ko ona jed­na is­tnieje dla Ciebie na świecie.
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viatypromantykaq typromantykaq

January 16 2013

badday

January 02 2013

badday
badday
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 29 2012

badday
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
badday
4571 6daa 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
badday
1195 93e6 420
Reposted fromresort resort viailoveyou iloveyou
badday
6927 1afa 420
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli viailovemovies ilovemovies
badday

November 28 2012

badday
5504 9cf5 420
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)
Reposted fromidzsobie idzsobie viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl